1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.sventinesgirliandos.lt susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Apmokėti”.
2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.sventinesgirliandos.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam  sutikimą.
2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.sventinesgirliandos.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.sventinesgirliandos.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.sventinesgirliandos.lt teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, arba leisti jas atsiimti iš Pardavėjo nurodytos prekių paėmimo vietos.
4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
4.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.sventinesgirliandos.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.
5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuve www.sventinesgirliandos.lt.
5.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos EUR, įskaitant PVM, ar Pirkėjams iš kitų šalių kita valiuta įskaitant PVM (jei toks taikomas).
5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą pasirinktu automatizuotu ar neautomatizuotu atsiskaitymo būdu per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes. Pasirinkus būdą atsiskaityti už prekes grynais arba pristatymo metu, užsakymas pradedamas ruošti telefonu ar el.paštu Pirkėjui papildomai patvirtinus užsakymą ir sutikimą už jį apmokėti prekių pristatymo momentu.
5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) kalendorines dienas, užsakymas gali būti anuliuojamas.
6. Prekių nuoma
6.1. Tinkapyje www.sventinesgirliandos.lt paspaudus mygtuką “Išsinuomuoti” nuoma nėra galutiniai patvirtinama ir vykdoma.
6.2. Mygtukas “Išsinuomuoti” suteikia galimybę pateikti užklausą dėl norimų nuomuojamų prekių.
6.3. Nuoma įsigalioja, kuomet pirkėjas raštu suderina apie nuomuotinas prekes, terminus bei kitas atsakomybes ir sąlygas.
6.4. Nuoma pradedama vykdyti, kai pirkėjas įvykdo apmokėjimą remiantis išankstine sąskaita.
6.5. Nuomojamas prekes galima atsiimti Kareivių g.2C Vilniuje arba kitaip su nuomuotoju sutartomis sąlygomis.
6.6. Pirkėjas įsipareigoja laikytis visų susitarimų dėl eigoje suderintų nuomos sąlygų.
7. Prekių pristatymas.
7.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.2.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 1-2 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo, preliminarūs prekių pristatymo terminai nurodomi pasirinkus konkretų pristatymo būdą.
7.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
7.5. Pirkėjas privalo nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. arba ne mažiau kaip 8 val. Pardavėjo darbo laiku) informuoti Pardavėją (el.paštu ar telefonu), jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
7.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.
8. Prekių kokybė, garantijos.
8.1. Visi internetinėje parduotuvėje www.sventinesgirliandos.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.
8.3. Pardavėjas suteikia prekėms 2 metų prekių kokybės garantiją, išskyrus atvejus, kai prekės yra pažeidžiamos ar kitaip sugadinamos dėl mechaninio jų pažeidimo ar kitų nuo Pardavėjo ar prekių gamintojo nepriklausančių veiksnių.
9. Rinkodara ir informacija.
9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.sventinesgirliandos.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
9.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.
10. Baigiamosios nuostatos.
10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.